Kursy walut dla faktury korygującej

17 lipca 2023

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące podatku VAT nie zawierają wytycznych dotyczących właściwych kursów walut w przypadku korekt podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej. Aktualne zasady korekt opierają się na utrwalonej praktyce interpretacyjnej. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2023 roku przepisy te znajdą się bezpośrednio w ustawie o podatku od towarów i usług (artykuł 31b).

Od 1 lipca 2023 r., w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej ulegną zmianie, przeliczenia na złote dokonywać należy według kursu danej waluty obcej przyjętego do przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania przed jej zmianą.

Jeśli podatnik wystawi fakturę korygującą, o której mowa w art. 106j ust. 3, a wartości używane do wyznaczenia podstawy opodatkowania zostaną wyrażone na tej fakturze w walucie obcej, podatnik będzie miał możliwość dokonania przeliczenia na złote według:
1. Kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wystawienie faktury korygującej.
2. Ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w dniu poprzedzającym wystawienie faktury korygującej. Jeśli chodzi o waluty inne niż euro, przeliczenie będzie oparte na kursach wymiany każdej z nich względem euro.

Przepisy te nie mają zastosowania, jeśli podatnik wybierze przeliczenie zgodnie z zasadami opisanymi w art. 31a ust. 2a. W takim przypadku wartości używane do wyznaczenia podstawy opodatkowania w walucie obcej zostaną przeliczone na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu w walucie obcej, które wynikają z przepisów dotyczących podatku dochodowego i są obowiązujące dla podatnika. Jeśli jednak w okresie obowiązywania wybranych zasad przeliczania, podatnik dokona transakcji, która nie podlega przeliczeniu według tych zasad, będzie zobowiązany do zastosowania przeliczeń opisanych w art. 31b ust. 1 lub 2.

Zmiany w zakresie przeliczeń weszły w życie 1 lipca 2023 roku.