Remanent likwidacyjny

3 czerwca 2023

Przedsiębiorca, który zamyka działalność opodatkowaną na dzień zaprzestania działalności sporządza remanent likwidacyjny.

Remanent likwidacyjny dla celów PIT powinien obejmować nie tylko towary, które fizycznie znajdują się w firmie, ale również te, które są własnością przedsiębiorcy, a w dniu sporządzenia spisu znajdują się poza firmą. Spis z natury dla celów PIT nie musi posiadać konkretnego wzoru (równie dobrze może to być dokument sporządzony w zwykłym edytorze tekstów), ale powinien zawierać elementy określone w § 25 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a mianowicie:

– nazwę firmy czyli imię i nazwisko właściciela firmy;

– datę sporządzenia spisu;

– kolejny numer pozycji arkusza spisu z natury;

– szczegółowe określenie składników spisu;

– jednostkę miary;

– ilość stwierdzoną podczas spisu;

– cenę za jednostkę miary (w złotych i groszach);

– wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez cenę jednostkową;

– łączną wartość spisu z natury;

– klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”;

– podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela firmy (wspólników).

Sporządzonego remanentu dla celów PIT nie składa się do urzędu skarbowego. Nie wynika również z niego kwota podatku dochodowego do zapłaty.

Remanent likwidacyjny dla celów PIT zamyka KPiR (jest ostatnim wpisem w księdze), nawet jeśli wynosi 0.